Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW W PSSE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. prowadzi postępowania w trybie przewidzianym:
• kodeksem podstępowania administracyjnego,
• ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• oraz przepisami szczegółowymi.
Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj., ul.T.Kościuszki 28, w godz. 7:00-15:00.

Każdy klient lub inna strona ma prawo składania skargi i wniosków:
- bezpośrednio do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- pośrednio przez złożenie skargi lub wniosku na piśmie w sekretariacie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. lub osoba upoważniona przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 13:00 – 16:00 lub innym uzgodnionym terminie.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych kodeksem postępowania administracyjnego.
Informacja o przyjęciach interesantów wywieszona jest w miejscu widocznym na terenie Stacji. Jeżeli w ten dzień (wtorek), z przyczyn obiektywnych, przyjęcia interesantów zostają odwołane, wywieszana jest informacja o innym dniu przyjęć interesantów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. podejmuje działania z urzędu lub na żądanie strony.
Klient lub inna strona posiada kilka możliwości wszczęcia sprawy:
• poprzez dostarczenie wniosku (sprawy) na piśmie lub przekazanie sprawy ustnie do protokołu;
• poprzez przesłanie pisma pocztą lub faksem;
• poprzez przesłanie pisma pocztą elektroniczną (podpisanego profilem zaufanym lub certyfikatem);
• telefonicznie w zakresie: pozyskiwania informacji, składania doniesień sanitarnych, itp.
W każdym przypadku następuje rejestracja sprawy w dzienniku korespondencyjnym prowadzonym przez sekretariat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i przekazanie sprawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który dekretuje sprawy do załatwienia do odpowiednich komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk zgodnie z ich kompetencją.
Zasady obiegu dokumentacji reguluje Instrukcja Kancelaryjna.
Sprawy załatwiane są niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od złożenia przez stronę wniosku, z zachowaniem wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego i z zachowaniem kolejności wpływu lub w wyjątkowych sytuacjach z pilnością sprawy.
W przypadku ewentualnych opóźnień powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie ostatecznego załatwienia jego sprawy.

Większość spraw podejmowanych jest z urzędu, w ramach prowadzonej przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działalności kontrolnej i postępowania pokontrolnego, w szczególności postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego.
Kontroli może dokonywać pracownik PSSE posiadający ważną legitymację służbową i upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonej kontroli ujmowane są w protokole z kontroli, który jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez osobę kontrolującą i kontrolowaną.
Osobie kontrolowanej przysługuje określony w protokole termin na wniesienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość nanoszenia poprawek i uzupełnień do protokołu z kontroli.
W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W przypadku stwierdzonych naruszeń wymagań higieniczno-sanitarnych pracownik wykonujący czynności kontrolne i posiadający ważne upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. ma prawo nałożyć kontrolowanemu grzywnę w postaci mandatu karnego kredytowanego.

Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Składnica Akt oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

W Powiatowej Stacji utworzona jest składnica akt przechowująca materiały niearchiwalne, które stanowią materiały powstałe w związku z działalnością Stacji. Materiały niearchiwalne służą potrzebom Stacji. Składnica Akt prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach na jej podstawie wydanych.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrach i ewidencjach oraz przechowywanych w składnicy akt jest możliwe na pisemny wniosek zainteresowanej strony, której dane dotyczą, jak również innym organom, urzędom i instytucjom (np. sądom , organom ścigania, organom skarbowym, instytucjom ubezpieczeniowym itd.) w związku z prowadzoną działalnością statutową- na pisemny wniosek lub żądanie. Udostępnianie danych następuje z zachowaniem zasad prawnych, regulowanych przepisami o ochronie danych osobowych, o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, o bezpieczeństwie publicznym, przepisami związanymi z obronnością kraju itd.

Szczegółowe informacje na temat załatwiania spraw można uzyskać w Sekretariacie pod numerem telefonu: (52) 3881230Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 27.05.2014
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 792