Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy Państwu następujące informacje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim
dane kontaktowe:
e-mail: sekretariat.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl; nr tel. +48 52 388 12 30
dane adresowe: ul. T. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Katarzyną Hypszer, w następujący sposób:
drogą elektroniczną: iod.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl lub pod numerem telefonu +48 664 901 111
pisemnie pod adresem: ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Poniższe dokumenty, przygotowane w oparciu o art. 13-14 RODO, zawierają m.in. informacje dotyczące praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu dla jakiego te dane się wykorzystuje w szczególności:
- realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych/pomiarów (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) - w innych celach szczegółowo opisanych w załączonych poniżej informacjach.
W pozostałych, nieujętych poniżej czynnościach przetwarzania danych osobowych, obowiązek informacyjny realizowany jest w komunikacji bezpośredniej z osobą, której dane dotyczą tj. m.in. podczas kontaktu osobistego, w tym telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

1. Zadania ustawowe powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej_obowiązek informacyjny
2. Postepowanie administracyjne_ obowiązek informacyjny
3. Postępowanie mandatowe_ obowiązek informacyjny
4. Postepowanie egzekucyjne dot. obowiązku szczepień ochronnych_ obowiązek informacyjny
5. Rekrutacja pracowników, współpracowników_ obowiązek informacyjny
6. Dostęp do informacji publicznej, informacji sektora publicznego_o obowiązek informacyjny
7. Realizacja zamówień publicznych, relacje handlowo-usługowe_ obowiązek informacyjny
8. Realizacji praw podmiotów danych (obsługa wniosków podmiotu danych)_ obowiązek informacyjny

TRYB REALIZACJI PRAW PODMIOTÓW DANYCH
– OBSŁUGA WNIOSKÓW


1. SPOSOBY KOMUNIKACJI W SPRAWIE WNIOSKÓW Z ART. 15-21 RODO
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.
a. w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie
b. elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
 z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres email: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl
 z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim
Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.
2. SPOSOBY I TERMINY REALIZACJI PRAW Z ART. 15-21 RODO
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. OPŁATY
Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

POLITYKA COOKIES – INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA KOŃCOWEGO


Administrator strony www przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
W celu udoskonalenia funkcjonalności Administrator strony www oświadcza, iż wykorzystuje własne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:
1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
3. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.
Administrator nie wykorzystuje zewnętrznych plików cookies.
Na podstawie gromadzonych informacji Administrator strony www może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone byłyby w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników serwisu.
Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.
Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie www Administratora odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. https://panoptykon.org/wiadomosc/cookies-informacje-sledzace-rodo.Opublikował: Informatyk ZUE GRABINSKI
Publikacja dnia: 09.02.2024
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 132