Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy

Dyrektor Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 1. Stanowisko: sprzątaczka
 2. Komórka organizacyjna Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 • utrzymanie porządku, czystości i właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz dbanie o ogólny wygląd przydzielonych pomieszczeń i powierzchni przeznaczonych do sprzątania,
 • sprzątanie powierzchni biurowych, socjalnych , sanitarnych oraz korytarzy,
 • opróżnianie koszy na śmieci, uzupełnianie środków higienicznych w sanitariatach,
 • mycie okien i inne prace gospodarcze wynikające z bieżących potrzeb.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie : podstawowe,
 • Obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obywatele Ukrainy przybywający do Polski w związku z konfliktem zbrojnym,
 • Bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Predyspozycje osobowościowe:

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys CV
 • list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną bądź też elektroniczną na adres: sekretariat.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl lub złożyć w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 28 w terminie do dnia 31.07.2023r. do godz. 14:30 z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila „ nabór - sprzątaczka”
Inne informacje:
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim. O terminie postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przy naborze na ww stanowisko przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na rozmowie kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 52 3881230.
PSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:

 • • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagany staż,
 • • oświadczenie kandydata o:
  • o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • o niekaralności - nie skazany/(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, w tym poza dane, których podanie przez kandydata jest wymagane przepisami Kodeksu Pracy

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wynik naboru -sprzątaczka


Dyrektor Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Stanowisko: referent
2. Komórka organizacyjna: Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna
Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełen
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 • obsługa interesantów,
 • obsługiwanie urządzeń techniki biurowej,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • przyjmowanie oraz rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej
  (zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentacji w jednostce),
 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie : średnie
 • Obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obywatele Ukrainy przybywający do Polski w związku z konfliktem zbrojnym,
 • Bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 •  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Predyspozycje osobowościowe:

 •  umiejętność organizacji pracy własnej,

dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys CV
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną bądź też elektroniczną na adres: sekretariat.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl lub złożyć w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 28 w terminie do dnia 31.07.2023r. do godz. 14:30 z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila „ nabór – referent”
Inne informacje:
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim. O terminie postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przy naborze na ww stanowisko przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na rozmowie kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 52 3881230.
PSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 • oświadczenie kandydata o:
  • o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • o niekaralności - nie skazany/(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, w tym poza dane, których podanie przez kandydata jest wymagane przepisami Kodeksu Pracy

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wynik naboru -referent


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Stanowisko: Radcy Prawnego
2. Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: ¼ etatu
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym otrzymanych od Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów formularzy i innych dokumentów związanych z prowadzonym w ramach działalności statutowej stacji, postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji;
 2. bieżące informowanie Dyrektora i kierowników/samodzielnych pracowników zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych przepisach związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej;
 3. wykładanie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie załatwiania i opiniowania konkretnych spraw;
 4. sporządzanie wniosków o ukaranie, pism procesowych i innych w sprawach spornych przed sądami i organami administracyjnymi;
 5. udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Stacji w postępowaniu karnym, cywilnym;
 6. szkolenie pracowników Stacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy kodeks wykroczeń.
 7. Zastępstwo procesowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w razie potrzeby przed innymi organami administracji państwowej.
 8. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed sądami powszechnymi z wyłączeniem spraw wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 762 ze zm.).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 •  Doświadczenia zawodowego: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej podmiotów sektora publicznego

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, kodeksu wykroczeń, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz ustawy Prawo Zamówień Publi8cznych.
 • Sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.
 • odporność na stres,zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność negocjacji i argumentowania,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 28 w terminie do dnia 28.10.2021r. w zamkniętej kopercie „Konkurs na Stanowisko Radcy Prawnego”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
  tp.

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w uzupełnieniu niniejszego ogłoszenia, do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 25, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Radcy Prawnego


.......................................................
Podpis kandydata do pracy


Oświadczam, iż zostałem/łam się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji, zamieszczonych na stronie www.bip.pssesepolnokrajenskie.pl w treści ogłoszenia o pracę.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim mieszcząca się przy ulicy Kościuszki 28 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na:

Stanowisko Radcy Prawnego
Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny
został wybrany Pan Michał Dymek

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane wykształcenie i umiejętności. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na kolejnym poziomie naboru decyzją Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora PSSE Sępólno Krajeńskie, Pan Michał Dymek został wybrany spośród wszystkich kandydatów na powyżej wskazane stanowisko.

Dyrektor PSSE w Sępólnie Kraj.

Elżbieta Estkowska


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na 4 stanowiska

Stażysta / Młodszy asystent
w Oddziale Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy
w wymiarze pełnego etatu (1/1)

 
Wymagania kwalifikacyjne:
• obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, kosmetologia, farmacja, chemia kosmetyczna,
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
• wiedza z zakresu prawa chemicznego,
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word, PowerPoint).

Główne obowiązki:
• prowadzenie działań związanych z nadzorem nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami,
• prowadzenie działań związanych z nadzorem nad warunkami produkcji oraz bezpieczeństwem produktów kosmetycznych,
• wydawanie na wniosek organu celnego opinii w sprawie spełniania przez produkt wymagań, dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
• koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
• rozpatrywanie odwołań od decyzji pierwszej instancji z zakresu produkcji i wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych, detergentów, produktów biobójczych, produktów kosmetycznych oraz środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie i inne profity finansowe „zawsze na czas”,
• ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. „wczasów pod gruszą”, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży),
• praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. 85-031 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.
Podpis kandydata do pracy
Dokumenty dodatkowe:
• kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dalej WSSE.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4,     e-mail: iod.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
• Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor WSSE zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
• Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
• Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w WSSE.
Dokumenty należy przesyłać w terminie :
od 29 lipca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.
• listownie na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna
ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Stażysta/Młodszy asystent – NCP”;
lub
• pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
z dopiskiem : „Stażysta/Młodszy asystent – NCP”
 
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Inne informacje:
• CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
• do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
• osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
• osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po oficjalnie zakończonym procesie rekrutacji.Opublikował: Informatyk ZUE GRABINSKI
Publikacja dnia: 12.09.2023
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 05.11.2021
Dokument oglądany razy: 2 442