Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut

Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Sępólnie Krajeńskim

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

§ 3.   

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Sępólno Krajeńskie.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat sępoleński.

3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Sępólnie Krajeńskim”.

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5

1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia.

3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8) wykonywanie pomiarów środowiskowych;

9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;

12) przygotowywanie projektów decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność  wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1) Zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

c) Sekcja ds. Ekonomicznych i Administracyjnych;

d) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

e) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

Zarządzenie Nr 414/2017

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 27.12.2017r. r.Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 19.01.2018
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 19.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 649