Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Korekta edycyjna.

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Z UPOWAŻNIENIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim
dane kontaktowe: e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl ; nr tel. +48 52 388 12 30
dane adresowe: ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób:
drogą elektroniczną: iod@pssesepolnokrajenskie.pl lub numerem telefonu +48 501 255 627
pisemnie pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na nadzorowanym terenie, ochrony zdrowia publicznego, w tym zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ograniczeniu negatywnych skutków wpływu czynników środowiskowych na zdrowie społeczeństwa, tj. realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
b. dokumentowania prowadzonych czynności w postępowaniu administracyjnym (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
c. prowadzenia i dokumentowania postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
d. ustalania i dochodzenia należności będących nieopodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1341) (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO);
e. realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Sępólnie Krajeńskim jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych m.in. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 poz. 624), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO);
f. prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników, praktykantów i stażystów oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora m.in. na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych regulujących działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO)
g. a także w innych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody - w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
b. inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy właściwych przepisów przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
c. dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowo okres przechowywania akt w tym danych osobowych w nich przetwarzanych określa obowiązujący w PSSE w Sępólnie Krajeńskim jednolity rzeczowy wykaz akt opracowany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane oso¬bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw¬nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda¬nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu¬jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa¬rzania (art. 15 RODO);
b. do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c. do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie¬prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze¬twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);
e. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
iii. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwier-dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo¬bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for¬macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do¬starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g. do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw¬nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu¬acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da¬nych w tych celach (art. 21 RODO)
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto¬wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTEPCZOŚCI W RAMACH CZYNNOŚCI PROWADZONYCH Z UPOWAŻNIENIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
W związku z realizacją wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680” lub „UODO_DODO”, przekazujemy następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim
dane kontaktowe: e-mail: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl ; nr tel. +48 52 388 12 30
dane adresowe: ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób:
drogą elektroniczną: iod@pssesepolnokrajenskie.pl lub numerem telefonu +48 501 255 627
pisemnie pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania kar porządkowych na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych przywołanych bezpośrednio w dokumentacji prowadzonych czynności, której załącznik stanowi niniejsza klauzula informacyjna.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
b. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

5. Pozostałe informacje zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680, wymienione poniżej udzielane są na wniosek osoby, której dane dotyczą:
a. cel i podstawa prawna ich przetwarzania;
b. kategoria danych osobowych i danych, które są przetwarzane;
c. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, kryteria służące określeniu tego okresu;
e. możliwość wniesienia wniosku do administratora o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;
f. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
g. dane kontaktowe Prezesa Urzędu lub innego organu sprawującego nadzór;
h. źródło pochodzenia danych.Opublikował: Karol Malczewski
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 940