Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny PSSE Sępólno Krajeńskie.

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
1


Załącznik do zarządzenia Nr 8/2021
Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Sępólnie Kraj.
z dnia 18 października 2021 roku


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
2
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa strukturę organizacyjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Sępólnie Kraj., zasady podporządkowania i zarządzania – organy, komórki organizacyjne,
zadania komórek organizacyjnych, kompetencje i obowiązki na poszczególnych stanowiskach
pracy. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Stacji jest oddział i samodzielne
stanowisko pracy. Komórką organizacyjną oddziału jest sekcja i jednoosobowe stanowiska
pracy.
2. Załącznikiem do Regulaminu jest schemat organizacyjny (załącznik Nr 1).
3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych.
§ 2.
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. zwana dalej „Powiatową
Stacją” lub „PSSE” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) statutu Powiatowej Stacji;
5) niniejszego regulaminu.
2. Funkcjonowanie Powiatowej Stacji, poza unormowaniami wymienionymi w ust. 1 regulują:
1) Regulamin Pracy Powiatowej Stacji,
2) Karta kompetencji oraz Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników,
3) Instrukcja kancelaryjna, Instrukcja archiwalna i Rzeczowy wykaz akt,
4) Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
5) Księga Zarządzania Systemu Jakości,
6) Polityka Ochrony Danych Osobowych.
§3.
1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Sępólnie Kraj.
Rozdział II
Cele działania Powiatowej Stacji
§ 4.
1. Podstawowym celem działania Powiatowej Stacji jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez
sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie
działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych
chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie
profilaktyki chorób i promocji zdrowia.
2. Zadania podejmowane w zakresie zdrowia publicznego realizowane są we współpracy z
organami administracji państwowej, placówkami naukowo-badawczymi, jednostkami
samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz
inspekcjami w ramach zawartych porozumień określających warunki i sposób współdziałania
w zakresie sprawowanego nadzoru.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
3
Rozdział III
Kierownictwo Powiatowej Stacji i zasady kierowania komórkami organizacyjnymi
§ 5.
1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sępólnie Kraj., będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej „Powiatowym
Inspektorem” lub „Dyrektorem”.
2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek
organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach.
3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępują pisemnie upoważnieni
kierownicy komórek organizacyjnych.
4. Dyrektor może ustanowić pisemne upoważnienia dla pracowników w celu wykonywania w
jego imieniu określonych czynności.
5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołuje i odwołuje Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, po zaciągnięciu opinii Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6.
1. Główny Księgowy sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadania związanych z
ekonomiczną i finansową obsługą Powiatowej Stacji.
2. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.
3. Głównego księgowego zastępuje wyznaczony pracownik na podstawie pisemnego
upoważnienia Dyrektora.
§ 7.
1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej
Stacji.
2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem
załogi i zakładową komisją socjalną.
3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.
§ 8.
1. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez
Dyrektora.
2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący
samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Kierownik komórki organizacyjnej oraz pracownik na samodzielnym stanowisku pracy
odpowiadają za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z ich zakresu
działania.
4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej lub pracownika na samodzielnym
stanowisku pracy zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez Dyrektora Powiatowej Stacji.
5. W PSSE ustalony jest system zastępstw, których zakres określony jest w pracowniczych
kartach kompetencji oraz w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
6. Do realizacji zadań bieżących i problemowych Dyrektor może powoływać zespoły
realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć
koordynatora ich pracy.
§9
1. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, spełniający wymagania norm:
PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek
przeprowadzających inspekcję”, opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości,
którym mogą być objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora Stacji.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
4
2. Nadzór nad jakością pracy w komórkach objętych systemem zarządzania jakością sprawuje
specjalista ds. systemu jakości wyznaczony przez Dyrektora.
3. Funkcje kierowników technicznych w komórkach organizacyjnych objętych systemem
zarządzania jakością sprawują:
- Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej,
- Kierownik Sekcji Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia.
4. Schemat funkcjonowania systemu zarządzania jakością został przedstawiony w Księdze
Jakości PSSE w Sępólnie Kraj.
§10
1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem.
3. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. Dyrektor powołuję Zespół ds. kontroli
zarządczej zwany dalej Zespołem.
4. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie w Jednostce działań w
zakresie kontroli zarządczej, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem
oraz przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji uprawnień
a także wspieranie Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.
5. Główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy PSSE są
odpowiedzialni za funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie realizowanych przez siebie
obowiązków.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji
§ 11.
1. Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
1) komórka organizacyjna działalności leczniczej - Oddział Nadzoru Sanitarnego i
Profilaktyki zdrowotnej w skład, którego wchodzą:
a) Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
b) Stanowisko ds. Nadzoru Nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy,
c) Sekcja Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia,
d) Sekcja Higieny Środowiska
e) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
f) Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
g) Stanowisko ds. Profilaktyki Zdrowotnej.
2) komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
a) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy Główny księgowy,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
5
3) Zadania z zakresu:
a) Systemu Jakości
b) Ochrony Danych Osobowych,
c) Ochrony Informacji Niejawnych,
d) Archiwum Zakładowego,
e) Stanowisko ds. P.poż. i BHP;
f) Obrony Cywilnej;
g) Stanowisko Informatyka;
h) Stanowisko Sprzątaczki.
2. Zadania wykonywane na stanowiskach określonych w ust.1 pkt. 2 ppkt. c oraz pkt. 3) mogą
być realizowane przez podmioty zewnętrzne poprzez zawarcie stosownych umów
cywilnoprawnych lub powierza się pracownikom Powiatowej Stacji w zakresie obowiązków
służbowych.
3. Funkcję rzecznika prasowego Powiatowej Stacji pełni pracownik Samodzielnego Stanowiska
ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
4. Zasady podporządkowania komórek organizacyjnych odzwierciedla schemat organizacyjny
stanowiący załącznik do regulaminu.
§ 12.
1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt
niżej wymienionych symboli:

a) Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej N
b) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna EA
c) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego GK
d) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego RP
2. Po symbolach wymienionych w ust. 1. pkt. 1 dodaje się poprzedzony kropką, dodatkowy
symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej Powiatowej Stacji:
1) Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego NZ
2) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego EP
3) Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia HŻ
4) Sekcja Higieny Środowiska HŚ
5) Stanowisko Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy CP
6) Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży HD
7) Stanowisko ds. Profilaktyki Zdrowotnej PZ
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
6
3. Do znakowania akt z zakresu zagadnień wymienionych poniżej w pkt. 1 – 6 stosuje się
następujące symbole:
a) BHP i P/POŻ BP
b) Obrony Cywilnej OC
c) Ochrony Danych Osobowych OD
d) Ochrony informacji niejawnych IN
e) Systemu zarządzania jakością J
f) Archiwum Zakładowego A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny / Dyrektor używa symbolu „PPIS”.
Rozdział V
Zadania komórek organizacyjnych.
§ 13.
1. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1) realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych, planów zasadniczych zamierzeń,
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy;
2) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania, oraz właściwe
dokumentowanie pracy;
3) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w
zakresie działania komórki organizacyjnej;
4) rzetelne i terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych;
5) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia
wewnętrzne, udział w szkoleniach i w kursach organizowanych przez wyspecjalizowane
jednostki oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Stacji;
6) wdrażanie postępu naukowego dotyczącego metod i jakości pracy;
7) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki
organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;
8) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji;
9) prowadzenie archiwum zakładowego oraz archiwizacja dokumentacji;
10) realizowanie prac problemowych zleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
11) uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej;
12) znajomość i stosowanie w bieżącej pracy obowiązującej polityki jakości, dokumentacji
systemowej oraz zaangażowanie w procesy ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów
jakości;
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
7
13) zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych, udział w usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów;
14) wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową
Inspekcją Sanitarną a innymi inspekcjami, służbami, organizacjami;
15) realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków
wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej;
16) zapewnienie poufności, ochrony tajemnic prawnie chronionych, współdziałanie z
Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych oraz bezpieczeństwa informacyjnego, w tym informacji niejawnych;
17) realizacja celów i zadań określonych dla Jednostki oraz uczestniczenie w zapewnieniu
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
18) przekazywanie akt do archiwum zakładowego;
19) współdziałanie ze Stanowiskiem Pracy Głównego Księgowego przy wykonywaniu
budżetu Powiatowej Stacji;
20) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeciwpożarowych;
21) przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i sprawozdań GUS;
22) ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami
organizacyjnymi Powiatowej Stacji w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania
Powiatowej Stacji pod względem merytorycznym i administracyjnym;
23) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami,
organizacjami, stowarzyszeniami i masmediami.
§14.
1. Zadaniem Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej jest prowadzenie
nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem
czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu szerzeniu się chorób
zakaźnych oraz zawodowych, ograniczanie zagrożeń związanych z zachorowaniem na
choroby zawodowe poprzez identyfikacje i szacowanie skali zagrożeń sprawowanie nadzoru
nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, jakością
kosmetyków, sprawowanie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi i nad zakładami użyteczności publicznej, kształtowanie odpowiednich postaw i
zachowań zbiorowości ludzkiej poprzez prowadzenie oświaty zdrowotnej i promocji
zdrowia.
2. Do wspólnego zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych tworzących Oddział
należy w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji obiektów będących pod nadzorem PPIS w Sępólnie Kraj.;
b) przeprowadzanie kontroli sanitarnych w nadzorowanych obiektach;
c) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych
czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego;
d) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
e) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu
administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
f) prowadzenie postępowania mandatowego;
g) przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie;
h) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz
wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym;
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
8
i) rozpatrywanie interwencji sanitarnych;
j) prowadzenie działalności na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
k) pobieranie prób do badań laboratoryjnych;
l) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
m) przekazywanie danych w systemach wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
n) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
o) opracowywanie analiz i ocen stanu środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
p) opracowywanie analiz i ocen stanu higieniczno-sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej
oraz w powiecie;
q) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
r) udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze
skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej identyfikacji
substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

3. Zadania Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
1) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trybie
przewidzianym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,
2) zajmowanie stanowiska w ramach:
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w trybie przewidzianym w ustawie o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3) uzgadnianie warunków zabudowy pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i
zdrowotnych,
4) kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji inwestycji,
5) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, statków żeglugi
śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej,
6) ocenianie uzgodnień projektów budowlanych dokonanych przez rzeczoznawców do spraw
sanitarnohigienicznych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekazywanie
informacji o tym fakcie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy,
7) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii
Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest
wspomagana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
8) współpraca w zakresie działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego z Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
9
4. Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego:
1) Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska.
2) Zbieranie danych, rejestracja i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się
epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej
oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństwa powiatu w zakresie chorób zakaźnych.
3) Opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie
niebezpiecznych.
4) Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych poprzez prowadzenie nadzoru
przeciwepidemicznego nad osobami chorymi, nosicielami, osobami zakażonych
bezobjawowo i ozdrowieńcami oraz osobami z ich otoczenia.
5) Monitorowanie zagrożeń oraz przygotowanie planu postepowania przeciwepidemicznego
na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne.
6) Realizacja programów profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych przewidzianych
do eliminacji (polio, odra, różyczka).
7) Nadzór nad zakażeniami zakładowymi oraz współpraca z placówkami lecznictwa
zamkniętego i otwartego w zakresie ich profilaktyki.
8) Prowadzenie magazynu szczepionek i dystrybucja preparatów szczepionkowych oraz
nadzór nad gospodarka preparatami szczepionkowymi w punktach szczepień.
9) Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych przez świadczeniodawców na terenie
powiatu.
10) Prowadzenie postępowań w stosunku do osób uchylających się od realizacji
obowiązkowych szczepień ochronnych.
11) Monitorowanie występowania Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.
12) Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym zakładów leczniczych.
13) Nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym przeprowadzanych zabiegów
medycznych w placówkach służby zdrowia oraz monitoring zagrożeń epidemicznych.
14) Obsługa krajowych systemów nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych.
15) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procesów dezynfekcji i sterylizacji,
dezynsekcji i deratyzacji oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi w zakładach
leczniczych.
16) Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego w
dziedzinie zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych, dezynfekcji i sterylizacji oraz
szczepień ochronnych.
17) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób
odzwierzęcych u ludzi.
18) współpraca ze służbami, inspekcjami oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie
podejmowania działań nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi
19) Szerzenie oświaty zdrowotnej, współdziałanie z organami administracji samorządowej,
środkami masowego przekazu i innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji
w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
5. Zadania Sekcji Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia:
1) Zatwierdzanie i dokonywanie wpisów do rejestru zakładów produkujących i
wprowadzających żywność do obrotu - podlegających urzędowej kontroli organów
państwowej inspekcji sanitarnej.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
10
2) Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w
zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
3) Prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu
sanitarno-technicznego.
4) Opracowywanie, dokumentowanie i likwidacja ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych
we współpracy z innymi komórkami.
5) Ocena stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i systemu
analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych obiektach;
6) Prowadzenie ocen jakości i sposobu żywienia w określonych grupach ludności w
zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
7) Nadzór nad substancjami dodatkowymi w żywności, suplementami diety, żywnością
wzbogacaną, żywność dla określonych grup.
8) Ocena prawidłowości znakowania produktów spożywczych, i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością.
9) Nadzór nad bezpieczeństwem produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
10) Nadzór nad rolniczym handlem detalicznym produktów pochodzenia roślinnego.
11) Prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o
niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX.
12) Podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego
stanu sanitarnego.
13) Kontrola wymagań prawnych wobec wprowadzanych do obrotu grzybów i przetworów
grzybowych oraz dopuszczenie do obrotu przez grzyboznawcę grzybów świeżych i
suszonych.
14) Podejmowanie działań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności, w tym
pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością do badań laboratoryjnych.
15) Kontrola przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniach Parlamentu
Europejskiego i Rady w zakresie:
- genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz w zakresie identyfikacji
organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności oraz znakowania żywności
genetycznie zmodyfikowanej;
- dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych
genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie;
- transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania jako żywność.
16) Kontrola warunków stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w żywności.
17) Współpraca z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach kompetencji i
zawartych porozumień oraz z innymi organami samorządu.
18) Prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
19) Upowszechnianie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w
dziedzinie higieny żywności i żywienia.
20) prowadzenie działań w systemie TRACES-NT,
21) opracowanie danych do raportów rocznych ze zintegrowanego wieloletniego planu
kontroli dla Polski-MANCP,
22) realizowanie zagadnień związanych z misjami Dyrektoriatu SANTE F Komisji
Europejskiej.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
11
23) Współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór
obiektów żywnościowo - żywieniowych oraz uczestnictwo w kontrolach odbiorowych
obiektów w związku ze zmianą użytkownika.
24) Prowadzenie systemów informacyjnych i baz danych dotyczących nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności.
6. Zadania Sekcji Higieny Środowiska:
1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad:
a) stanem sanitarnym i przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w
obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej,
b) stanem sanitarno-higienicznym zakładów leczniczych, w tym przestrzegania procedur
dotyczących utrzymania czystości, gospodarki odpadami medycznymi i postępowaniem
z bielizną medyczną,
c) stanem sanitarnym miejscowości, tras i obiektów wczasowo – turystycznych,
d) warunkami świadczenia usług w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy
biologicznej i tatuażu,
e) przestrzeganiem wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami korzystania z solarium,
f) postępowaniem z bielizną, gospodarką z odpadami komunalnymi i medycznymi,
dekontaminacją, dezynsekcją, deratyzacją w celu ochrony przed zakażeniami i
chorobami zakaźnymi,
g) warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach (domach) pogrzebowych z
uwzględnieniem właściwego postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
h) stanem urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę do picia i na potrzeby
gospodarcze oraz wydawania zgody na zastosowanie materiałów, wyrobów, preparatów
w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody.
2) Prowadzenie nadzoru nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie
wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach.
3) Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w
szczególności poprzez:
a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
b) pobór próbek do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,
c) wykonywanie badań i pomiarów,
d) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
e) sporządzanie ocen, raportów i komunikatów dla organów rządowych,
administracyjnych i ludności,
f) prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
g) szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
h) prowadzenie bazy danych Woda-Excel.
4) Monitoring jakości wody ciepłej w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w obiektach
użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
5) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji na transport zwłok na terenie kraju, na
przeprowadzenia ekshumacji oraz postanowień dotyczących sprowadzania zwłok z
zagranicy.
6) Wydawanie opinii w sprawach organizacji imprez masowych i nadzór nad nimi.
7) Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.
8) Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu
komunikacji publicznej.
9) Kontrola spełnienia przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a także może być
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
12
kontrolowane spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art.
23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
10) Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku występowania uciążliwości lub
zagrożeń środowiskowych.
7. Zadania Stanowiska Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiska Pracy:
1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym zakładów pracy oraz warunkami
zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,
zakaźnych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
2) Prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych i
przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych.
3) Kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do
obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot
Europejskich w niej wymienionych.
4) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
5) Kontrola wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo czynnych
dla detergentów.
6) Ocena narażenia zawodowego na substancje, preparaty lub procesy technologiczne o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
7) Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
8) Opracowywanie ocen stanu sanitarnego zakładów pracy oraz zagadnień problemowych
dotyczących środowiska pracy.
9) Wykorzystywanie wyników laboratoryjnych badań środowiska pracy w ramach bieżącego
nadzoru sanitarnego.
10) Ocena warunków higieniczno–sanitarnych pracowników zatrudnionych przy stosowaniu,
dystrybucji i przechowywaniu środków ochrony roślin.
11) Realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych.
12) Promocja zdrowia w zakładach pracy.
13) Nadzór nad prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników zakładów pracy.
14) Zapobieganie i eliminowanie negatywnego wpływu czynników uciążliwych i
szkodliwych dla zdrowia, w tym: czynników fizycznych, chemicznych oraz
biologicznych.
15) Sporządzanie opracowań dotyczących środowiska pracy.
16) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych nadzorowi.
17) Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących chorób zawodowych.
18) Współudział w akcji ratowniczej w sytuacjach awaryjnych, połączonych ze skażeniem
środowiska w zakresie dotyczącym stopnia i rodzaju narażenia.
19) Współpraca z państwową inspekcją pracy, inspekcją weterynaryjną, inspekcją handlową.
20) Nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
21) Prowadzenie rejestru przypadków zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami
psychoaktywnymi, w tym zgonów.
22) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii, dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
13
wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej
dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej
substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie.
23) Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w
zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowaniem w działalności
zawodowej produktów kosmetycznych.
24) Pobieranie próbek produktów kosmetycznych do badań laboratoryjnych w ramach
urzędowej kontroli kosmetyków.
25) Podejmowanie działań w ramach systemu RAPEX dotyczących produktów
kosmetycznych.
26) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wymagań określonych w przepisach o
zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.
27) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie warunków dotyczących
higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej;
28) Kontrola spełnienia przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a także może być
kontrolowane spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art.
23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
8. Zadania Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:
1) Sprawowanie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno – sanitarnymi oraz
zdrowotnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych oraz internatach, ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2) Ocena prawidłowości oświetlenia i mikroklimatu pomieszczeń do nauki i
przystosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży.
3) Kontrola przestrzegania wymagań dot. procesu nauczania wraz z oceną rozkładu zajęć
lekcyjnych.
4) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji i
preparatów chemicznych znajdujących się w szkolnych pracowniach chemicznych.
5) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia
placówek w odpowiedni sprzeęt i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
6) Sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach
szkolnych oraz stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
7) Kontrola pod względem higieniczno-sanitarnym obiektów przeznaczonych na
wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży .
8) Wykonywanie prac problemowych zleconych przez Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących higieny pracy
ucznia i środowiska szkolnego.
9) Współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia i innymi
instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci
i młodzieży.
9. Stanowisko ds. Profilaktyki Zdrowotnej inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i
nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie
powiatu sępoleńskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
poprzez:
1) Inicjowanie i wytyczanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia
społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, pobudzanie aktywności
społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
14
a) określanie kierunków tematycznych,
b) promowanie, wdrażanie i realizację programów i przedsięwzięć prozdrowotnych,
c) badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich
środowiskach,
d) określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,
e) ewaluację efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,
f) wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy
imprez, wystaw, itp.
g) promowanie programów prozdrowotnych,
h) monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,
i) poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,
j) systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych,
2) Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej.
3) Utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji samorządowej, instytucjami
publicznymi, organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu i sektorem
prywatnym na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
4) Udzielanie metodycznego i merytorycznego wsparcia placówkom realizującym zadania
z zakresu promocji zdrowia.
5) Zapewnienie metodycznej pomocy dla komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w
zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z ustawy o PIS.
6) Dbanie o właściwe wykorzystanie bazy pomocy metodycznych i jej tworzenie na
potrzeby zadań w zakresie oświaty zdrowotnej.
7) Ocenę działalności oświaty zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowowychowawcze, środki masowego przekazywania, zakłady lecznicze, oraz inne podmioty,
instytucje i organizacje prowadzące działalność w zakresie oświaty zdrowotnej.
§15
1.Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna realizuje obsługę finansową i administracyjną
Powiatowej Stacji:
1) w zakresie ekonomiczno-finansowym
a) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w Powiatowej Stacji zgodnie z
ustawą o rachunkowości;
b) prowadzenie kasy;
c) wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów
merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty;
d) ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych;
e) terminowe wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności;
f) wystawianie tytułów wykonawczych;
g) opracowywanie dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty
spłaty należności;
h) rozliczanie inwestycji;
i) opracowywanie i aktualizacja planów finansowych Powiatowej Stacji w ujęciu
tradycyjnym oraz zadaniowym;
j) sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych;
k) sporządzanie analiz z wykonania budżetu;
l) sporządzanie bilansu;
ł) sporządzanie na informatycznych nośnikach danych list wynagrodzeń pracowników oraz
prowadzenie kart wynagrodzeń;
m) sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(dokumenty rozliczeniowe);
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
15
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych,
macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie;
o) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym
pracowników i członków ich rodzin;
p) przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników,
w tym obliczanie kapitału początkowego;
q) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
r) prowadzenie rejestru pobranych bloczków mandatowych;
s) obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR;
t) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu Powiatowej
Stacji.
2) w zakresie administracyjnym:
a) organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym;
b) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i
ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej;
c) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież
ochronną i roboczą;
d) obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych;
e) prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci;
f) prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektora;
g) prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych;
h) prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i
inwentaryzacją;
i) realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora
Powiatowej Stacji;
j) prowadzenie składnicy akt i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;
k) utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektu budowlanego
będącego w zarządzaniu Powiatowej Stacji, poddawanie okresowym kontrolom oraz
prowadzenie książki obiektu budowlanego;
l) zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących
na wyposażeniu Powiatowej Stacji;
ł) organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji;
m) nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną,
nad bezpieczeństwem systemów informatycznych;
n) zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej
działalności Powiatowej Stacji;
o) realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz
przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej;
p) planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach
publicznych;
q) przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku
ruchomego Powiatowej Stacji.
3) w zakresie spraw pracowniczych:
a) zarządzanie danymi dotyczącymi składników wynagrodzenia pracowników, nagród
jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
b) prowadzenie ewidencji czasu pracy;
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
16
c) ewidencjonowanie urlopów oraz czasowej niezdolności do pracy;
d) kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy;
e) prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym;
f) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem zawodowym pracowników;
g) prowadzenie rejestrów oraz wydawanie legitymacji służbowych, upoważnień do
przeprowadzania kontroli i legitymacji ubezpieczeniowych;
h) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu;
i) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i karaniem pracowników;
j) opracowywanie harmonogramu pracy Stacji;
k) opracowywanie regulaminu pracy;
l) opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz imych aktów
normatywnych;
m) opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności Stanowiska;
n) współpraca z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. BHP w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
pracowników;
4) w zakresie obsługi informatycznej:
a) wdrażanie technik i systemów informatycznych w komórkach organizacyjnych Stacji;
b) utrzymanie prawidłowego stanu technicznego sprzętu komputerowego;
c) koordynacja działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie
wdrażania i funkcjonowania technik oraz systemów informatycznych;
d) administrowanie sieci komputerowej oraz prowadzenie nadzoru nad pracą sieci
informatycznej i sprzętu informatycznego w Stacji;
e) obsługa strony internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej - Powiatowej Stacji;
f) przygotowanie programów i opracowywanie systemów mających na celu usprawnienie
pracy Powiatowej Stacji;
2. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy realizuje merytoryczny nadzór nad
działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, w szczególności:
1) Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia,
inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji w sferze budżetu i
gospodarki pozabudżetowej, także w układzie zadaniowym.
2) Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań
wynikających z planów i działalności statutowej.
3) Prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji.
4) Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowej realizacji operacji gospodarczych i finansowych
w odniesieniu do planu finansowego.
5) Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.
6) Dokonywanie analiz ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym
uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc ich powstawania oraz
przedstawienie wniosków wynikających z tych analiz.
7) Koordynacja problematyki finansowo – ekonomicznej komórek organizacyjnych
Powiatowej Stacji.
8) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w
porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
9) Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczenie należnych
podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych
ewidencji analitycznych.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
17
10) Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z
obowiązującym prawem.
11) Regulowanie podatków oraz innych opłat.
12) Rozliczanie funduszy celowych.
13) Kształtowanie i realizacja założeń kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji.
3. Samodzielne stanowisko pracy Radcy Prawnego realizuje zadania w zakresie obsługi
prawnej:
1) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
2) Informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w
obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Stacji oraz interpretowanie
przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
3) Informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie
przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
4) Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu
administracyjnym oraz nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i
egzekucyjnego.
5) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;
6) Opiniowanie regulaminów i zarządzeń Dyrektora Stacji.
7) Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę.
8) Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia.
9) Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu
sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
10) Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.
11) Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy
Prawnego w Powiatowej Stacji.
4. Zadania realizowane:
1) przez Specjalistę ds. Systemu Jakości, polegają w szczególności na:
a) nadzorowaniu realizacji polityki zarządzania jakością komórek organizacyjnych
pracujących w systemie jakości w aspekcie wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025:
2005 oraz PN – EN ISO/IEC 17020:2012;
b) nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedur i instrukcji ogólnych, technicznych
oraz kontrolnych;
c) planowaniu i przygotowaniu przeglądów zarządzania;
d) zarządzaniu programem audytów;
e) nadzorowaniu pracy auditorów wewnętrznych;
f) zarządzaniu dokumentacją systemową;
g) planowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie systemów jakości;
h) koordynacja spraw związanych z kontrolą zarządczą Powiatowej Stacji.

2) w zakresie archiwizacji dokumentów:
a) współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w
zakresie właściwego przygotowywania przekazywanych akt do Archiwum Zakładowego,
b) prowadzenie składnicy akt;
c) bieżący nadzór wykonywania czynności kancelaryjnych, szczególności w zakresie
właściwego znakowania spraw i prowadzenia akt spraw;
d) przyjmowanie, przechowywanie, ewidencjonowanie oraz zabezpieczanie dokumentacji
archiwalnej;
e) udostępnianie dokumentacji archiwalnej;
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
18
f) inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
g) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
h) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie archiwizowania dokumentacji.
3) w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
a) kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy w Powiatowej Stacji,
b) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związków zawodowych,
c) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób
zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
środowiska pracy,
e) komisyjne sporządzanie protokołów wypadków przy pracy,
f) przeprowadzanie wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo
zatrudnionych pracowników oraz nadzór nad okresowymi szkoleniami z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.
4) w zakresie Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
a) planowanie zadań formacji OC,
b) aktualizacja planów obrony cywilnej,
c) utrzymanie funkcjonowania systemu łączności,
d) udział w treningach systemu wykrywania skażeń,
e) realizowanie funkcji doradczych i kontrolnych związanych z przygotowaniem
Powiatowej Stacji i jej pracowników do działań w wypadku nadzwyczajnych zagrożeń;
f) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania zadań
obronnych w Powiatowej Stacji.
5) w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
b) wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie dokumentów
zawierających informacje niejawne;
c) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji;
e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
g) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub
służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
h) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
i) przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do
informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia
bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia
bezpieczeństwa.
Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
19
6) do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
a) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o
obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub
państw członkowskich o ochronie danych, i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w
dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:
c) podział obowiązków,
d) szkolenie pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych,
e) przeprowadzanie systematycznych audytów;
f) konsultacje w zakresie opracowywanej dokumentacji i procedur z zakresu ochrony
danych, rekomendowanie ich wdrażania i aktualizacji;
g) współdziałanie z administratorem danych w zakresie wdrożenia odpowiednich i
skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć
dane osobowe;
h) konsultowanie identyfikacji ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, jego ocena
oraz podejmowanie działań minimalizujących ryzyko;
i) prowadzenie punktu kontaktowego dla osób zwracających się o informacje na temat
przetwarzanych danych osobowych;
j) uprawnienia i odpowiedzialność oraz zakres działania Inspektora Ochrony Danych
określają odrębne regulacje prawne.
§16
1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust. 2,
§ 4 oraz obowiązków i czynności Radcy Prawnego ustala Dyrektor.
2. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich
bezpośredni przełożeni.
3. Szczegółowe zakresy czynności pracowników określają pracownicze karty kompetencyjne
oraz w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
§17
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik Nr 1 – Schemat organizacyjny PSSE
w Sępólnie Kraj.
§18
Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia.Opublikował: Informatyk ZUE GRABINSKI
Publikacja dnia: 02.11.2021
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 16.08.2019
Dokument oglądany razy: 3 034