Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.11.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowy nabór na stanowisko

Oferty pracy

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Stanowisko: Radcy Prawnego
2. Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: ¼ etatu
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym otrzymanych od Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów formularzy i innych dokumentów związanych z prowadzonym w ramach działalności statutowej stacji, postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji;
 2. bieżące informowanie Dyrektora i kierowników/samodzielnych pracowników zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych przepisach związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej;
 3. wykładanie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie załatwiania i opiniowania konkretnych spraw;
 4. sporządzanie wniosków o ukaranie, pism procesowych i innych w sprawach spornych przed sądami i organami administracyjnymi;
 5. udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Stacji w postępowaniu karnym, cywilnym;
 6. szkolenie pracowników Stacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy kodeks wykroczeń.
 7. Zastępstwo procesowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w razie potrzeby przed innymi organami administracji państwowej.
 8. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed sądami powszechnymi z wyłączeniem spraw wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 762 ze zm.).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 •  Doświadczenia zawodowego: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej podmiotów sektora publicznego

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, kodeksu wykroczeń, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz ustawy Prawo Zamówień Publi8cznych.
 • Sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.
 • odporność na stres,zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność negocjacji i argumentowania,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 28 w terminie do dnia 28.10.2021r. w zamkniętej kopercie „Konkurs na Stanowisko Radcy Prawnego”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
  tp.

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w uzupełnieniu niniejszego ogłoszenia, do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 25, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Radcy Prawnego


.......................................................
Podpis kandydata do pracy


Oświadczam, iż zostałem/łam się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji, zamieszczonych na stronie www.bip.pssesepolnokrajenskie.pl w treści ogłoszenia o pracę.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim mieszcząca się przy ulicy Kościuszki 28 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na:

Stanowisko Radcy Prawnego
Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny
został wybrany Pan Michał Dymek

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane wykształcenie i umiejętności. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na kolejnym poziomie naboru decyzją Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora PSSE Sępólno Krajeńskie, Pan Michał Dymek został wybrany spośród wszystkich kandydatów na powyżej wskazane stanowisko.

Dyrektor PSSE w Sępólnie Kraj.

Elżbieta EstkowskaOpublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 05.11.2021
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 05.11.2021
Dokument oglądany razy: 1 733