Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.08.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja Ofert

Oferty pracy

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Stanowisko: Radcy Prawnego
2. Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: ¼ etatu
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym otrzymanych od Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów formularzy i innych dokumentów związanych z prowadzonym w ramach działalności statutowej stacji, postępowaniem administracyjnym i postępowaniem egzekucyjnym w administracji;
 2. bieżące informowanie Dyrektora i kierowników/samodzielnych pracowników zainteresowanych komórek organizacyjnych o nowych przepisach związanych z działalnością organów inspekcji sanitarnej;
 3. wykładanie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie załatwiania i opiniowania konkretnych spraw;
 4. sporządzanie wniosków o ukaranie, pism procesowych i innych w sprawach spornych przed sądami i organami administracyjnymi;
 5. udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Stacji w postępowaniu karnym, cywilnym;
 6. szkolenie pracowników Stacji w zakresie obowiązujących przepisów związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawy kodeks wykroczeń.
 7. Zastępstwo procesowe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Inspektoratu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a przed Sądem Najwyższym wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w razie potrzeby przed innymi organami administracji państwowej.
 8. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed sądami powszechnymi z wyłączeniem spraw wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 762 ze zm.).

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 •  Doświadczenia zawodowego: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej podmiotów sektora publicznego

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, kodeksu wykroczeń, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz ustawy Prawo Zamówień Publi8cznych.
 • Sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.
 • odporność na stres,zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność negocjacji i argumentowania,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 28 w terminie do dnia 28.10.2021r. w zamkniętej kopercie „Konkurs na Stanowisko Radcy Prawnego”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
  tp.

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w uzupełnieniu niniejszego ogłoszenia, do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 25, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Radcy Prawnego


.......................................................
Podpis kandydata do pracy


Oświadczam, iż zostałem/łam się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji, zamieszczonych na stronie www.bip.pssesepolnokrajenskie.pl w treści ogłoszenia o pracę.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim mieszcząca się przy ulicy Kościuszki 28 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na:

Stanowisko Radcy Prawnego
Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny
został wybrany Pan Michał Dymek

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane wykształcenie i umiejętności. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na kolejnym poziomie naboru decyzją Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora PSSE Sępólno Krajeńskie, Pan Michał Dymek został wybrany spośród wszystkich kandydatów na powyżej wskazane stanowisko.

Dyrektor PSSE w Sępólnie Kraj.

Elżbieta Estkowska


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na 4 stanowiska

Stażysta / Młodszy asystent
w Oddziale Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy
w wymiarze pełnego etatu (1/1)

 
Wymagania kwalifikacyjne:
• obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, kosmetologia, farmacja, chemia kosmetyczna,
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
• wiedza z zakresu prawa chemicznego,
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word, PowerPoint).

Główne obowiązki:
• prowadzenie działań związanych z nadzorem nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami,
• prowadzenie działań związanych z nadzorem nad warunkami produkcji oraz bezpieczeństwem produktów kosmetycznych,
• wydawanie na wniosek organu celnego opinii w sprawie spełniania przez produkt wymagań, dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
• koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
• rozpatrywanie odwołań od decyzji pierwszej instancji z zakresu produkcji i wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych, detergentów, produktów biobójczych, produktów kosmetycznych oraz środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie i inne profity finansowe „zawsze na czas”,
• ciekawe projekty oraz rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w branży,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego oraz nagrody jubileuszowe,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dodatkowe profity pracownicze (np. karty podarunkowe, dofinansowanie do tzw. „wczasów pod gruszą”, lub do wypoczynku dzieci i młodzieży),
• praca w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej lokalizacji.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4. 85-031 Bydgoszcz, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.
Podpis kandydata do pracy
Dokumenty dodatkowe:
• kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dalej WSSE.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4,     e-mail: iod.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
• Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor WSSE zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
• Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
• Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w WSSE.
Dokumenty należy przesyłać w terminie :
od 29 lipca 2022r. do 31 sierpnia 2022r.
• listownie na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna
ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Stażysta/Młodszy asystent – NCP”;
lub
• pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
z dopiskiem : „Stażysta/Młodszy asystent – NCP”
 
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Inne informacje:
• CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
• do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
• osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
• osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po oficjalnie zakończonym procesie rekrutacji.Opublikował: Informatyk ZUE GRABINSKI
Publikacja dnia: 25.08.2022
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 05.11.2021
Dokument oglądany razy: 2 137